1. Ogłasza się 3 tematy konkursów towarzyszących FN:

  • "Mój kandydat do Nagrody Nobla" - dla młodzieży.
  • "To warto chronić! - następcy dzisiejszych obiektów chronionych" - dla młodzieży szkolnej i dorosłych
  • "Na szkle malowane" - dla młodzieży szkolnej i dorosłych
  • "Jak wykorzystuję na lekcjach bogactwo przyrody w otoczeniu mojej szkoły?" - dla nauczycieli biologii, przyrody i innych specjalności, realizujących ścieżkę programową edukacji ekologicznej.
2. Technika prac dowolna, preferowana forma plakatu ilustrowanego zdjęciami, rysunkami i zawierającego niezbędny opis.
Technika i tematyka prac w konkursie "Na szkle malowane" są dowolne.
3. Jury, powołane przez Organizatora, w razie wystąpienia potrzeby, może zaproponować wprowadzenie kategorii wiekowych,
unieważnić lub nie rozstrzygnąć konkursu.
4. Prace konkursowe pozostają w dyspozycji Organizatora imprezy i mogą być wykorzystane bez ograniczeń w pracy edukacyjnej.
Prace te mogą być także wystawiane w galeriach z poszanowaniem prac autorskich, albo zwrócone autorom.
O sposobie wykorzystania prac decyduje organizator FN.
5. Prace konkursowe, jeśli nie spotka się to ze sprzeciwem ze strony autorów wyrażonym na piśmie, po publicznym
ogłoszeniu zamiaru na początku trwania FN, mogą być wystawione na aukcji zorganizowanej na cel dobroczynny,
związany z edukacją i nauką. Określenie celu dobroczynnego powinno być ogłoszone w lokalnych mediach
informacyjnych. Dochód uzyskany ze sprzedanych prac nie może być wykorzystany przez osoby fizyczne na cele
prywatne. Dopuszcza się spłacenie z pieniędzy otrzymanych w czasie aukcji, kwoty zainwestowanej przez
Organizatora lub współorganizatorów, w przygotowanie prac do sprzedaży, np. oprawienie w ramy.
6. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście i tylko w czasie trwania festiwalu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
Nie odebrane nagrody w czasie tygodnia od zakończenia imprezy są przekazywane do puli nagród Organizatora i mogą być
wykorzystane przy organizacji innych imprez o podobnym charakterze, chyba że umowy z darczyńcami nie pozwalają na
zastosowanie takiego rozwiązania.
7. Autorzy są zobowiązani do pokwitowania odebranych nagród rzeczowych, co jest podstawą do rozliczenia się Organizatora
z darczyńcami.
8. Regulamin konkursów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Organizatora.

 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur